Ναυτιλιακά και Ναυτικό Δίκαιο

Το τμήμα ναυτιλιακού δικαίου της εταιρείας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αστικών διαφορών που προκύπτουν από τη λειτουργία πλοίων, τόσο σε αμφισβητούμενα όσο και σε μη αμφισβητούμενα θέματα ναυτικού δικαίου στην Κύπρο.

Η εταιρία Π. Αγγελίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. χειρίζεται μη αμφισβητούμενες ή «ξηρές» ναυτιλιακές υποθέσεις που αφορούν συμβατικές αξιώσεις εναντίον θαλάσσιων μεταφορέων και διαφορές που προκύπτουν από ναυλοσύμφωνα και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Η εταιρία χειρίζεται επίσης αμφισβητούμενα ή «βρεγμένα» ναυτιλιακά θέματα που αφορούν αξιώσεις για ναυτιλιακές καταστροφές και περιλαμβάνουν: