Εργατικό Δίκαιο

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται εκ μέρους ενός ευρέος φάσματος πελατών σε διάφορους τομείς, τόσο αναφορικά με εργοδότες όσο και με εργαζόμενους και υπαλλήλους και μπορεί να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πολλούς τομείς του εργατικού δικαίου, όπως:

Εκπροσωπούμε επίσης αριθμό Αρχών και είμαστε μέλη σε αριθμό οργανώσεων που προωθούν την εφαρμογή των δικαιωμάτων των εργατικών δικαιωμάτων. Ως μέλος της ΕΕ αυτό φέρει αλλαγές από καιρό εις καιρό στην εργατική νομοθεσία της Κύπρου. Αυτό σημαίνει ότι τα συμβόλαια εργοδοτήσεως πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά ώστε οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις να ακολουθούν το εφαρμοστέο δίκαιο.