Ευρωπαϊκή Ένωση και Δίκαιο Ανταγωνισμού

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ουσιαστικό αντίκτυπο στο Κυπριακό νομικό σύστημα, το οποίο αντιμετωπίζει τόσο την ανάγκη εναρμόνισης με το ουσιαστικό σύνολο των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και άλλες νομικές διατάξεις, καθώς και την συνεχή του επικαιροποίηση συμφώνως με το πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης.

Οι δικηγόροι μας έχουν υποβάλει επιτυχώς ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αριθμό υποθέσεων και έχουν αποστείλει ζητήματα για εξέταση σύμφωνα με το άρθρο 267 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TFEU) για προδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που εδρεύει στο Λουξεμβούργο.

Δίκαιο Ανταγωνισμού

Το Δίκαιο του Ανταγωνισμού αποσκοπεί στη διατήρηση της ισορροπίας της αγοράς και στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όσους ενδέχεται να εισέλθουν στην αγορά  ούτως ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν τους κυρίαρχους συντελεστές. Εφαρμόστηκε ο νόμος 13(I)/2008 για την προστασία του ανταγωνισμού και εδραιώθηκε ως το κύριο νομικό μέσο αναφορικά με την παραβίαση του ανταγωνισμού.

Η Π. Αγγελίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. προσφέρει εμπεριστατωμένες νομικές συμβουλές σχετικά με το δίκαιο του ανταγωνισμού και πολιτικές αναφορικά με τα ακόλουθα: