Πνευματική ιδιοκτησία

Η Π. Αγγελίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. είναι μέλος του Διεθνούς Συνδέσμου Εμπορικών Σημάτων (INTA), της Ένωσης Ευρωπαϊκών Εμπορικών Σημάτων (ECTA), της MARQUES, της Ομάδας Φαρμακευτικών Εμπορικών Σημάτων (PTMG) και της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (AIPPI).

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το γραφείο μας στον τομέα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας περιλαμβάνουν:

Όλες τις δικαστικές διαδικασίες σχετικά με τα παραπάνω θέματα, συμπεριλαμβανομένου έγερσης αγωγών για αθέμιτο ανταγωνισμό

Εμπορικά σήματα

Ορισμός εμπορικών σημάτων

«Ένα εμπορικό σήμα είναι διακριτικό σημείο το οποίο αναγνωρίζει ορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες ως προϊόντα που παράγονται ή παρέχονται από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή επιχείρηση. Η καταγωγή του χρονολογείται από την αρχαιότητα, όταν οι βιοτέχνες αναπαράγουν τις υπογραφές τους ή “σηματοδοτούν” τα καλλιτεχνικά ή χρηστικά προϊόντα τους. Με τα χρόνια αυτά τα σήματα εξελίχθηκαν στο σημερινό σύστημα καταχώρισης και προστασίας των εμπορικών σημάτων. Το σύστημα βοηθά τους καταναλωτές να εντοπίζουν και να αγοράζουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, επειδή η φύση και η ποιότητά του, που υποδεικνύονται από το μοναδικό εμπορικό σήμα τους, ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.»

Κυπριακοί νόμοι και εμπορικά σήματα

Τα εμπορικά σήματα στην Κύπρο διέπονται από το περί Εμπορικών Σημάτων Νόμο, Κεφ. 268 και επί των σχετικών κανονισμών περί εμπορικών σημάτων όπως εκδίδονται και τροποποιούνται. Ο Νόμος και οι Κανονισμοί βασίζονται στον βρετανικό νόμο και ισχύουν στην Κύπρο από τις αποικιακές ημέρες πριν από τη δήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960. Έχει γίνει σχετική τροποποίηση του Κεφ. 268 μέσω του Νόμου 63(I)/2020 προκειμένου το Κεφ. 268 να είναι σε εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/2436.

Διαδικασία καταχώρισης εμπορικού σήματος

Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί στο Κυπριακό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας παρέχοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

Μόλις κατατεθεί η αίτηση, η αίτηση εξετάζεται από εξεταστή του γραφείου Εφόρου Εταιρειών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επιπλοκές, το σήμα θα καταχωρηθεί και θα εκδοθεί πιστοποιητικό. Εάν, ωστόσο, υπάρχουν περιπλοκές και αντιρρήσεις από τον εξεταστή, μπορεί να καταχωρηθεί εμπεριστατωμένη απάντηση που να διεκδικεί την αποδοχή της αίτησης και του σήματος και την απόσυρηση των αντιρρήσεων του εξεταστή.

Μόλις γίνει δεκτό το σήμα, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα.  Αν δεν υπάρξουν ενστάσεις εντός το διάστημα των 2 μηνών από την δημοσίευση του Εμπορικού Σήματος, τότε πληρώνονται τα τέλη δια την έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής.

Ανανέωση εμπορικών σημάτων

Τα εμπορικά σήματα καταχωρούνται για αρχική περίοδο δέκα ετών. Μετά από αυτή την περίοδο, τα εμπορικά σήματα πρέπει να ανανεώνονται κάθε δέκα έτη.

Ευρεσιτεχνίες

Τι είναι το δίπλωμα;

Ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι ένα δικαίωμα που χορηγείται για μια συσκευή, ουσία, μέθοδο ή διαδικασία που είναι νέα, εφευρετική και χρήσιμη σε σύγκριση με ότι είναι ήδη γνωστό, παρέχοντας στον κάτοχο (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) την εξουσία να εμποδίζει άλλα πρόσωπα να εκμεταλλεύονται μια εφεύρεση χωρίς την άδεια του κατόχου .

Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας & Κύπρου

Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας διέπονται από το νόμο περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (νόμος 16 (I) / 98, όπως τροποποιήθηκε από τους νόμους 21 (I) / 99, 153 (I) / 2000, 163 (I) / 2002 και 163 (I) / 2002. Το ενοποιημένο κείμενο αυτών των νόμων μπορεί να βρεθεί στο www.cylaw.org.

Ποιος μπορεί να διεκδικήσει την ιδιοκτησία ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας;

Ο κάτοχος ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας θα μπορούσε να είναι ο εφευρέτης ή ο διάδοχός του στον τίτλο. Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά, οι κοινές εφευρέσεις έχουν ίσα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Για περιπτώσεις σχέσεων εργοδότη-εργαζομένου, μια σύμβαση ρυθμίζει την κυριότητα της εφεύρεσης. Εάν δεν υπάρχει σύμβαση, τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ανήκουν στον εργοδότη.

Πώς είναι εγκατεστημένη η ιδιοκτησία των ευρεσιτεχνιών;

Η κατοχή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας καταχωρείται στο Μητρώο του Γραφείου Διπλωμάτων Όλες οι μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας πρέπει να καταγράφονται στο Μητρώο του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Κύπρου υποβάλλοντας τις σχετικές αιτήσεις και έγγραφα.

Διαδικασία εγγραφής διπλωμάτων

Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται στο έντυπο P.9, όπου πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: