Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Έχουμε μακρά ιστορία Εταιρικής Κοινωνικές Ευθύνης (ΕΚΕ) και pro bono εργασίας. Μέσω της ΕΚΕ και των pro bono δραστηριοτήτων μας ενθαρρύνουμε τη βιωσιμότητα, προάγουμε τη διαφορετικότητα και υποστηρίζουμε φιλανθρωπικούς σκοπούς, κοινοτικές δραστηριότητες και άτομα. Ενθαρρύνουμε όλα τα μέλη της εταιρείας μας να συμμετάσχουν σε εργασίες ΕΚΕ και pro bono δραστηριότητες. Αναζητούμε συνεχώς νέους τρόπους συμμετοχής.

Δεσμευόμαστε να επιτύχουμε μια υγιή και βιώσιμη εργασιακή κουλτούρα και περιβάλλον. Η περιβαλλοντική μας πολιτική περιλαμβάνει την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος μέσω της μείωσης των εκπομπών άνθρακα και της κατανάλωσης υλικών, της ανακύκλωσης όσο το δυνατόν περισσότερων απορριμμάτων μας και της προώθησης βιώσιμων πρακτικών.

Επιχειρηματική Ηθική

Έχουμε καθιερώσει ηθικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συμπεριφορά των ανθρώπων μας με βάση τις αντιλήψεις για το τι είναι σωστό, λάθος και δίκαιο. Η διοίκηση των περισσότερων επιχειρήσεων βασίζεται στη δική τους συνείδηση ​​στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, επιστρέφοντας στο δικό τους ηθικό και θρησκευτικό υπόβαθρο για καθοδήγηση. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τους ανθρώπους μιας επιχείρησης όταν λαμβάνουν αποφάσεις, οδηγώντας τους να συμπεριφέρονται ανήθικα όταν επιδιώκουν να αποκομίσουν κέρδη. Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει έναν κώδικα συμπεριφοράς τον οποίο χρησιμοποιούμε για να καθοδηγούμε τη διοίκησή και τους ανθρώπους μας όταν λαμβάνουμε αποφάσεις για τη διαφύλαξη της ηθικής που ασπάζεται η εταιρεία μας.

 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η επιχειρηματική μας φιλοσοφία περιλαμβάνει την ανάγκη να συμπεριφερόμαστε ως καλοί εταιρικοί πολίτες, όχι απλώς υπακούοντας στο νόμο αλλά διεξάγοντας τις δραστηριότητες παραγωγής και μάρκετινγκ μας με τρόπο που να αποφεύγεται η πρόκληση περιβαλλοντικής ρύπανσης ή της εξάντλησης των αναλώσιμων παγκόσμιων πόρων. Συμπεριφερόμαστε με πιο κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, υποστηρίζοντας περιβαλλοντικά κινήματα και ομάδες για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Μας ενδιαφέρει η δημόσια εικόνα μας, καθώς θέλουμε να θέσουμε ένα επιχειρηματικό πρότυπο ως προς το πως πρέπει να συμπεριφέρονται και άλλες επιχειρήσεις.